การจัดการความรู้ (KM)

การจัดกิจกรรมการสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 20 มีนาคม 2556

กลยุทธ์กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 20 มีนาคม 2556

การจัดทำโครงร่างหลักสูตรให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องการลดและคัดแยกขยะ รวมถึงเทคโนโลยีการกำจัดขยะในปัจจุบัน เพื่อเสนอบรรจุในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

สหกิจศึกษา Cooperative Education

วันที่ 19 ตุลาคม 2555

การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

วันที่ 27 กันยายน 2555

การศึกษารูปและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนรูปของตะกั่วในดิน

เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพและการวัดประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ TQFและการจัดทำรายงานประกันคุณภาพด้านการเรียนการสอน

[ วันที่ 19 มีนาคม 2557 ]

การจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน/สถานประกอบการ

[ วันที่ 22 ตุลาคม 2556 ]

แนวปฏิบัติที่ดีในการไปฝึกสหกิจศึกษา

[ วันที่ 19 ตุลาคม 2556 ]

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ใน มฉก.

[ วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ]

การนำคุณธรรมหลักของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ

[ วันที่ 17 กันยายน 2557 ]

การบูรณาการการจัดการความรู้สู่การพัฒนางานวิจัย

[ วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ]

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่อาเซียน

[ วันที่ 17 มีนาคม 2557 ]

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านฝึกงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

[ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ]

การพัฒนานักศึกษาผ่านงานบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

[ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ]

การพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการวิจัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

[ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ]

การสืบสานประเพณีสงกรานต์ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

[ วันที่ 22 มีนาคม 2559 ]

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอน

[ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ]

การพัฒนางานบริการวิชาการของห้องปฏิบัติการเพื่อยกระดับการบริการวิชาการ

[ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ]

การบริหารจัดการเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ

[ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ]

ความคิดสร้างสรรค์บนความพอเพียงของศิลปะการจัดกระทงและพานไหว้ครู

[ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ]

แนวทางการให้บริการวิชาการด้านการจัดอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

[ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ]

การพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา

[ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ]

แนวทางการดูแลนักศึกษา เพื่อป้องกันการตกออกระหว่างเรียน

[ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ]

การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

[ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ]

การกำหนดตลาดเป้าหมายในการบริการวิชาการ

[ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ]

การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ

[ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ]

เทคนิคการสร้างเสริมมารยาทไทยให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน

[ วันที่ 18 มีนาคม 2562 ]

เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

[ วันที่ 25 มีนาคม 2562 ]

การพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ

[ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ]

การทำวิจัยในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

[ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ]

การทำวิจัยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

[ วันที่29 มกราคม 2564 ]

อาจารย์มืออาชีพระดับ 2

[ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ]

  
  

29 มกราคม