กิจกรรม 7 ส

ความหมายของ 7 ส​

ส1 สะสาง “แยกให้ชัด ขจัดให้ออก”
ส2 สะดวก “หยิบก็ได้ หายก็รู้ ดูก็งาม”
ส3 สะอาด “น่าใช้ ใหม่เสมอ”
ส4 สุขลักษณะ “สุขกายสุขใจ”
ส5 สร้างนิสัย “ให้รักที่จะทำ 7 ส”
ส6 สวยงาม “มีความลงตัว”
ส7 สิ่งแวดล้อม “ยึดหลัก 1A3R”​