คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ  :Industrial environmental management , Food microbiology

E-mail : nuttawee_c@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ :  02-312-6300  ต่อ  1227

      ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงพร  กตัญญุตานนท์

ความเชี่ยวชาญ  :  สาธารณสุขศาสตร์

E-mail  : tuangpornk@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สมใจ

ความเชี่ยวชาญ  :  การบริหารโรงพยาบาล , สาธารณสุขศาสตร์

E-mail  :  darunwans@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก


อาจารย์ ดร.นิลาวรรณ งามขำ

ความเชี่ยวชาญ  :  คุณภาพโรงพยาบาล , เวชสถิติ

E-mail  :  nilawan_ngamkham@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ ลือนาม

ความเชี่ยวชาญ  :  เวชสถิติ

E-mail  : luenam.hcu@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก


อาจารย์ ดร.ภัทรพร ยุบลพันธ์

  • Edit

ความเชี่ยวชาญ  :  บริหารคุณภาพโรงพยาบาล , บริหารโรงพยาบาล , สาธารณสุขศาสตร์

E-mail  :  py_glory_1@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ดวงหทัย  แสงสว่าง

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารโรงพยาบาล , สาธารณสุขศาสตร์

E-mail : naduang_c@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1211

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ

ความเชี่ยวชาญ  :  สาธารณสุขศาสตร์

E-mail  :  palinonkert@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์วิภาวรรณ เพ็งพานิช

ความเชี่ยวชาญ  :  การบริหารงานสาธารณสุข

E-mail  :  wipawon30@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี

ความเชี่ยวชาญ  :  Environmental Toxicology , Health Risk Assessment , Environmental Impact Assessment

E-mail  :  varangkana_v@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

LINE_ALBUM_PB_๒๑๑๒๑๖_0
อาจารย์ ดร.จิริสุดา สินธุศิริ

ความเชี่ยวชาญ  :  กีฎวิทยาและสิ่งแวดล้อม

E-mail  : jiri_ja@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.อัญรินทร์ พิธาภักดีสถิตย์

ความเชี่ยวชาญ  :  Water Quality Management , Wastewater treatment ,

Water and Wastewater Analysis

E-mail  :  nawapat_lak@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก


LINE_ALBUM_PB_๒๑๑๒๑๖

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์

ความเชี่ยวชาญ  :  Sustainability Assessment, Life Cycle Assessment, Industrial Waste Management, Industrial Environmental Management, Environmental Auditing

E-mail  :  changwichan.k@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์สุชาดา ยางเอน

ความเชี่ยวชาญ  :  การจัดการสิ่งแวดล้อม , การจัดการ น้ำเสียและห้องปฏิบัติการ

E-mail  :  suchadayangen@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก


อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ บุลสถาพร

ความเชี่ยวชาญ  :  Environmental Technology

E-mail  : apaporn.bul@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก