คณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์

รองคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รักษาการหัวหน้าวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ  :   Wastewater treatmentand reclamation processes.Municipal solid waste management.
E-mail  :  thirdpong@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300 ต่อ 1211.

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรี จิรจริยาเวช

ความเชี่ยวชาญ  :  Wastewater Treatment , Water quality

E-mail  :  isaree_e@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.อรวรรณ คุณสนอง

ความเชี่ยวชาญ  :  ชุมชน , การมีส่วนร่วมของชุมชน

E-mail  : koonsanong@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

16 - EH - อาจารย์ ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์
อาจารย์ยิ่งเจริญ คูสกุลรัตน์

ความเชี่ยวชาญ  :  Food sanitation , Waste management , Environmental impact Assessment

E-mail  : khunying@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ ปูผ้า

ความเชี่ยวชาญ  :  อนามัยสิ่งแวดล้อม

E-mail  :  tpoopa@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี

ความเชี่ยวชาญ  :  Environmental Toxicology , Health Risk Assessment , Environmental Impact Assessment

E-mail  :  varangkana_v@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย

ความเชี่ยวชาญ  :  Industrial environmental management , Food microbiology

E-mail  :  nuttawee_c@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก


18 - EH - อาจารย์ ดร.จิริสุดา สินธุศิริ
อาจารย์ ดร.จิริสุดา สินธุศิริ

ความเชี่ยวชาญ  :  กีฎวิทยาและสิ่งแวดล้อม

E-mail  : jiri_ja@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.อัญรินทร์ พิธาภักดีสถิตย์

ความเชี่ยวชาญ  :  Water Quality Management , Wastewater treatment ,

Water and Wastewater Analysis

E-mail  :  nawapat_lak@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก


26 - EH - อาจารย์ กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์ (ลาศึกษา)
อาจารย์กรรณิการ์ แจ้งวิจารณ์

ความเชี่ยวชาญ  :  Environmental health

E-mail  :  kunnika_ch@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

(ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)

อาจารย์สุชาดา ยางเอน

ความเชี่ยวชาญ  :  การจัดการสิ่งแวดล้อม , การจัดการ น้ำเสียและห้องปฏิบัติการ

E-mail  :  suchadayangen@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก


อาจารย์ชฎาภรณ์ ประสาทกุล

 

ความเชี่ยวชาญ  :  Environmental  Health

E-mail  : chadaporn.sandy@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ บุลสถาพร

ความเชี่ยวชาญ  :  Environmental Technology

E-mail  : apaporn.bul@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก