คณาจารย์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ ดร.ชัญญา เจียมใจ

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญ  : Occupational Medicine, Human factors and Ergonomocs

E-mailchanya.maij@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1533

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

                                                         

 อาจารย์ ดร.พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์

ความเชี่ยวชาญ :  ความปลอดภัยในการงานอุตสาหกรรม , การบริหารความปลอดภัย , กิจกรรมคุณภาพ  ,  การจัดการสารเคมี

E-mail  :  pornpimolcha@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1533

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.นิรัญกาญจ์ จันทรา

ความเชี่ยวชาญ  : Epidemiology , Ergonomics , Industrial Hygiene ,Loss Control & Productivity Improvement

E-mail  :  niranyakarn@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1533

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.วาสนา ศิลางาม

ความเชี่ยวชาญ  :  Industrial ventilation , Risk assessment

E-mail  :  wasna.ai@hcu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1533

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.อุมารัตน์ ศิริจรูญวงศ์

ความเชี่ยวชาญ  :  Risk assessment , ตรวจวัดด้าน  สุขศาสตร์อุตสาหกรรม , ตรวจประเมิน มอก. 14001/18001/GMP  ,กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ SIA , นิเวศเชิงปริมาณและ Basic GIS

E-mail  :  umaratsi@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1533

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ภาสกรณ์ กลิ่นขวัญ

ความเชี่ยวชาญ  :  Design of safety in process industry

E-mail  :  klinkwan@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1533

(ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก)

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์อารยา ดำช่วย

ความเชี่ยวชาญ  :  Engineering Design of Fire Hazard s Safety  ,

Engineering Design of Safety in Process Industry

E-mail  :  august_nanku@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1533

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

35 - OH - อาจารย์ สุรวิทย์ นันตะพร (ลาศึกษา)

อาจารย์ ดร.สุรวิทย์ นันตะพร

ความเชี่ยวชาญ  : Occupational Health and Safety , Design of safety in process industry,

Behaviors Based Safety Process (BBS)

E-mailsurawitnanta@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1533

 

อาจารย์อัคราช ภมรพล

ความเชี่ยวชาญ  : Occupational Health and Safety , Industry Hygiene and Safety

E-mailakkarat_ph@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1533

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก