ค่าบริการตรวจวัดวิเคราะห์

  • การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ค่าบริการการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสียด้านเคมีและฟิสิกส์

ค่าบริการการวิเคราะห์น้ำและอาหารด้านจุลชีววิทยา

ค่าบริการการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักด้วยเครื่อง(AAS)