ดาวน์โหลด

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 1. แบบฟอร์มขออนุญาตหยุดชดเชย (มฉก.สธ.001)
 2. แบบขออนุญาตไปนิเทศงานนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกสหกิจศึกษา (มฉก.สธ.002)
 3. แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการนิเทศ (มฉก.สธ.003)
 4. แบบกำหนดการนิเทศงานนักศึกษารายวิชา (มฉก.สธ.004)
 5. การปฐมนิเทศนักอาจารย์ใหม่ (มฉก.สธ.005)
 6. เบิกเงินสำหรับไปสัมมนา-อบรม (มฉก.สธ.007)
 7. นำส่งเงินบริการวิชาการ(วิทยากร) มฉก.สธ.008 
 8. ขออนุมัติปฏิบัติงานภายนอก (มฉก.สธ.009)
 9. แบบฟอร์มการขอยืมเครื่องเสียงและไมโครโฟ
 10. แบบขอปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย

เอกสารทวนสอบ

 1. คู่มือและแนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ พ.ศ. 2556
 2. แบบฟอร์มทวนสอบ
  แบบทวนสอบ 01
  แบบทวนสอบ 02
  ตัวอย่างแบบทวนสอบ 02
  แบบรายงานประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายใน
เอกสาร QA
 1. คู่มือการเขียนแบบรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2556 (SAR)
 2. แบบรายงานการประเมินตนเอง
เอกสารกองคลัง
 1. แบบเสนอโครงการ (แบบ 103)
 2. แบบใบเลื่อนกำหนดส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย (มฉก.กค.002/3)
 3. แบบใบสำคัญรับรองการรับเงิน (มฉก.กค.003)
 4. แบบใบสำคัญรับรองการจ่าย (มฉก.กค.004)
 5. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ (กผ-002)
 6. ประมาณการค่าใช้จ่าย (ใช้ประกอบแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมสัมมนา หรือฝึกอบรม และพักค้างคืน)
เอกสารกองทรัพยากรบุคคล
 1. บฝ.1 (แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงานหรือฝึกงาน)
 2. บฝ.2 (แบบรายงานผลการประชุม/สัมมนา/ดูงานหรือฝึกอบรม)
แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 1. แบบขอรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 2. แบบการนำผลการวิจัย/ผลของโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
 3. แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย (สำหรับอาจารย์)
 4. แบบฟอร์มการเสนอโครงร่างวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย (สำหรับนักศึกษา)
 5. แนวทางการเสนอโครงร่างวิจัยจ่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มฉก.
 6. หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
 7. คำชี้แจงและการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมวิจัย
เอกสารกองอาคารและสถานที่
 1. แบบขอใช้บริการจัดสถานที่