เกี่ยวกับคณะ

logo

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  • คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 2-401 , 2-406

  • 18/18 ถนนเทพรัตน กม. ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

  • เบอร์โทร :  0-2713-8116 , 0-2312-6300 ต่อ 1211, 1174, 1227 , 1533

  • ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ต่อ 1257 , 1258

  • ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ต่อ 1259 , 1260

  • E-mail :   pb.secretaryhcu@gmail.com

  • website : http://pb.hcu.ac.th

  • facebook : https://www.facebook.com/คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ-มฉก-110054743016249/