บริการวิชาการ

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ หมู่บ้านพฤกษา 86 อ.บางเสาธง และ หมู่บ้านชลลดา-สุวรรณภูมิ

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท ฟูจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด สมุทรปราการ

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ โรงเรียนหาดอมราลักษณ์วิทยา และ โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

โครงการการจัดการขยะและส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและครู ณ โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง และ โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท ฟูจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด สมุทรปราการ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการบริการวิชาการอบรมปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัด “โครงการความปลอดภัยในโรงเรียน” ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาการการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพ “อาชีพนักเวชสถิติชั้น 3” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ. โรงแรมศรีวารีพาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ