บริการวิชาการ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมบริการวิชาการการฝึกอบรมเรื่อง “การตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Internal Auditor for ISO 14001:2015)” ให้กับบุคคลทั่วไป ณ โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม พานักศึกษาเข้าร่วมการให้บริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารให้กับ บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล่้อม จัดโครงการบริการวิชาการอบรม เรื่อง Integrated Pest Manaqement ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรจากสถานประกอบการต่างๆ