บริการวิชาการ

สาขาวิชาการการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพ”อาชีพนักเวชสถิติชั้น 3 “ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 กค. 63 ณ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้สัมผัสอาหาร (รุ่นที่ 4) ณ สำนักงานเขตคลองสาน (วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 2563)

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับ ผู้สัมผัสอาหาร (รุ่นที่ 3) : ผู้สมัครจากสำนักงานเขตคลองเตย ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้งฯ (วันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563)

สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “International Classification of Diseases and Related Health Problem 10th Revision” รุ่นที่ 3 โดยมี อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ ลือนาม เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมศรีวารี พาวิลเลี่ยน จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ เช่น โรงพยาบาลทักษิณ โรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลเพชรเกษม โรงพยาบาลโรจนะ

ดร.ณัฏฐวี ชั่งชัย และ ดร.จิริสุดา สินธุศิริ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สุขลักษณะสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและการจัดการแมลงและสัตว์นำโรค ให้กับผู้จำหน่ายอาหารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยกองคลัง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเรียน 2 มฉก. 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ในรายวิชาระบาดวิทยาและการจัดการในมหาวิทยาลัย และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดอบรม Inhouse training การให้รหัสโรคและหัตถการ ให้กับ รพ.บางบัวทอง นนทบุรี วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563