เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

vassana
นางวาสนา แก้วรัตนะ

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

E-mail  :   vassnakaeo@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1211

ChuleeponJ

นางสาวชุลีพร จันต๊ะวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

E-mail  :  nay.tum@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1211

Chayuttra

นางชยุตรา จันทร์งาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

E-mail  :  ying.chayuttra@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1211