เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

vassana
นางวาสนา แก้วรัตนะ

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

E-mail  :   vassnakaeo@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1211

ChuleeponJ

นางสาวชุลีพร จันต๊ะวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

E-mail  :  benze.tatum@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1211

6

นางสาวปวีณา เพชราวรรณ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

E-mail  :   yumeza_007@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1258 , 1259