เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

vassana
นางวาสนา แก้วรัตนะ

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

E-mail  :   vassnakaeo@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1211

Kanvara
นางกัญญ์วรา สรนันท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

E-mail  :  skanvara06@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1227

Chayuttra

นางชยุตรา จันทร์งาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

E-mail  :  ying.chayuttra@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1211 

Benjagoon
นางสาวเบญจกูล ลิ้มประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

E-mail  :  benjagoon_lim@yahoo.co.th

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1259

Thitiporn

นางฐิติภรณ์ บ้างบุญเรือง

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาอนามัย          สิ่งแวดล้อม

E-mail  :  ben_thitiporn@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-3126300  ต่อ  1258

ChuleeponJ
นางสาวชุลีพร จันต๊ะวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

E-mail  :  nay.tum@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1211