ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ : สาธารณสุขศาสตร์
E-mail : saovalugluk@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1211

อาจารย์ดวงหทัย  แสงสว่าง

รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารโรงพยาบาล , สาธารณสุขศาสตร์

E-mail : naduang_c@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1211.

อาจารย์ ดร.ณัฏฐวี  ชั่งชัย

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : Industrial environmental management , Food microbiology

E-mail  :  nuttawee_c@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1227

55

อาจารย์ ดร.ชัญญา เจียมใจ

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญ : Occupational Medicine, Human factors and Ergonomocs

E-mail : chanya.maij@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1533

นางวาสนา แก้วรัตนะ

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

E-mail : vassnakaeo@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1211