ผู้บริหาร

อาจารย์ดวงหทัย แสงสว่าง

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารโรงพยาบาล, สาธารณสุขศาสตร์
E-mail naduang_c@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1211

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ ลือนาม

รักษาการรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ : รหัสโรค, รหัสผ่าตัดและหัตถการ, กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม, เวชสถิติ

E-mail : luenam.hcu@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1211.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ สมใจ

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : บริหารโรงพยาบาล, สาธารณสุขศาสตร์, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

E-mail  : darunwans@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1227

LINE_ALBUM_PB_๒๑๑๒๐๙_0

อาจารย์ ดร.ชัญญา เจียมใจ

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญ : Occupational Medicine, Human factors and Ergonomocs

E-mail : chanya.maij@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1533

นางวาสนา แก้วรัตนะ

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

E-mail : vassnakaeo@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1211