ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ : สาธารณสุขศาสตร์
E-mail : saovalugluk@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1211

22

อาจารย์ ดร.เทอดพงศ์ ศรีสุขพันธุ์

รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ : Wastewater treatmentand reclamation processes.

Municipal solid waste management.

E-mail : thirdpong@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1211.

33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงพร กตัญญุตานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล

ความเชี่ยวชาญ : สาธารณสุขศาสตร์

E-mail : tuangpornk@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1174

<< ผลงานวิจัย /ผลงานวิชาการ >>

55

อาจารย์ ชัญญา เจียมใจ

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ความเชี่ยวชาญ : Occupational Medicine, Human factors and Ergonomocs

E-mail : chanya.maij@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1533

นางวาสนา แก้วรัตนะ

เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

E-mail : vassnakaeo@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 02-312-6300 ต่อ 1211