พัฒนานักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ตรวจสุขภาพน้องๆ นักเรียน ชั้น ป.5 – ป.6 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63 ตามโครงการอนามัยโรงเรียนในนักเรียนชั้นประถมศึกษา… “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาลออกปฏิบัติสหกิจศึกษา (ฝึกปฏิบัติงาน 4 เดือน) ที่โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนชั้นนำ เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง จากสถานประกอบการ

📸 ภาพบรรยากาศการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในวิชากระบวนการผลิตและอันตราย ที่โรงงานโตโยต้า (บ้านโพธิ์)

นำทีมโดย อ.อัคราช และ ดร.ชัญญา

📸 ภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่องเทคนิคการดับเพลิงและกู้ภัยสารเคมี (Technical Fire Fighting & HazMat Training Course)

🚒 🚨เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ D-safety center จ.สระบุรี

ในวันนี้ (21 ตุลาคม 2562)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 #สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในส่วนการบริหารงานฝ่ายต่างๆในโรงพยาบาล ได้แก่ การบริหารงานหน่วยจ่ายกลาง การบริหารงานโภชนาการ งานห้องผ้า และหน้างานจริงตามแผนกต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล