พัฒนานักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานในรายวิชา EH 3063 การบำบัดและกำจัดน้ำเสีย ณ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กทม.) 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นศ. ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เดินทางไปดูงานวิชากระบวนการผลิต ณ โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ พระประแดง

วันนี้ (17 เมษายน 2562) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 #สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล  เข้าศึกษาดูงาน การบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ และการบริหารงานเวชระเบียน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เพื่อให้เกิดความเข้าใจการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมงานสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันใน “งาน EH Party 2018” เพื่อผูกสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องให้มีความรักความสามัคคีและความปรองดองกัน