พัฒนานักศึกษา

พิธีปัจฉิมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 14 ธันวาคม 2563)
พิธีมอบเข็มสัญลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 26 และรางวัลเกียรติคุณ ปี 2562 (วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563)
ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานในรายวิชา HM 3123 การจัดซื้อและพัสดุสำหรับการจัดการโรงพยาบาล และรายวิชา HM 3293 ระบบเวชระเบียนเพื่อการบริหารโรงพยาบาล ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิครินทร์ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
ภาพบรรยากาศการดูงานในรายวิชากระบวนการผลิตและอันตรายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ โรงงานผลิตกระดาษ Double A จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกภาคสนาม ในรายวิชาอนามัยชุมชน (PB2223) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
📍ร่วมกับ ตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอ และตัวแทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งสิ้น 6 แห่ง
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลบางพลี
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดสลุด
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ