วิจัย

อาจารย์อารยา ดำช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม” ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ HCU 2