วิจัย

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ ลือนาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการการวิเคราะห์ความเลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ The Sukosol Hotel, Bangko

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาลเป็นตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานสาธารณสุขสัมพันธ์​ครั้งที่​ 38​ในหัวข้อ​Tai​ Chi Chaun for​ the Elderly