วิชาการ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม กำลังฝึกปฏิบัติและเรียนรู้กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ระบบเอสบีอาร์ (SBR : Sequencing Batch Rractor)

การอบรมดับเพลิงและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวอย่างห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

slot88https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-tergacor/2022/index.php