วิชาการ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฝึกปฏิบัติเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ของรายวิชา EH4062 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม กำลังฝึกปฏิบัติและเรียนรู้กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ระบบเอสบีอาร์ (SBR : Sequencing Batch Rractor)

การอบรมดับเพลิงและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย