ศิลปวัฒนธรรม

พิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วันที่ 10 กันยายน 2563