คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงพร กตัญญุตานนท์

หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล

ความเชี่ยวชาญ  :  สาธารณสุขศาสตร์
E-mail  :  tuangpornk@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ  สมใจ

ความเชี่ยวชาญ  :  การจัดการโรงพยาบาล , เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

E-mail  : darunwans@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.นิลาวรรณ  งามขำ

ความเชี่ยวชาญ  :  การบริหารโรงพยาบาล , การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

E-mail  :  nilawan_ngamkham@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  ลือนาม

ความเชี่ยวชาญ  :  เวชสถิติ

E-mail  : teejoker@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

ajPattarapon

อาจารย์ภัทรพร  ยุบลพันธ์ (ลาศึกษาต่อ)

ความเชี่ยวชาญ  :  การจัดการระบบคุณภาพโรงพยาบาล , การบริหารจัดการโรงพยาบาล

E-mail  :  py_glory_1@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์อโนทัย  ผลิตนนท์เกียรติ

ความเชี่ยวชาญ  : การบริหารโรงพยาบาล

E-mail  : palitnonkert@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์วิภาวรรณ  เพ็งพานิช

ความเชี่ยวชาญ  :  การบริหารสาธารณสุข

E-mail  :  wipawon30@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก

อาจารย์ดวงหทัย  แสงสว่าง

ความเชี่ยวชาญ  :  การบริหารโรงพยาบาล , สาธารณสุขศาสตร์

E-mail  :  naduang_c@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์  :  02-312-6300  ต่อ  1174

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ>>>>>คลิก