สาส์นจากคณบดี

คำกล่าวปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 ธันวาคม 2563

                                                       “คุณธรรม 6 ประการ ในสถานการณ์โควิท”

 

             นักศึกษารุ่นนี้เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ในขณะที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019   และมีประสบการณ์ในการเรียนในช่วงดังกล่าวมาแล้ว  รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรค ให้ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และยังต้องดำเนินการด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปด้วย หากทบทวนดูแล้ว เราต่างต้องใช้คุณธรรม 6 ประการ ในการก้าวผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้ว กล่าวคือ

          ขยัน  เราต้องขยันล้างมือบ่อยๆเพื่อให้เชื้อโรคที่อาจติดมากับมือโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ หรือ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปสัมผัสมาถูกกำจัดออกไป

          อดทน  อดทนกับการสวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากที่พัก การหายใจผ่านหน้ากากไม่ใช่เรื่องปกติ ทั้งร้อน ทั้งอึดอัด แต่ก็ต้องอดทนสวมใส่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากบุคคลสู่บุคคล ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าใครติดเชื้อมาบ้าง แต่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อควบคุมโรคไว้ก่อน เพราะกว่าจะรู้ว่าติดเชื้อ หากไม่สวมหน้ากากก็แพร่เชื้อไปเยอะแล้ว

          ประหยัดช่วงแรกของการระบาดหน้ากากอนามัยขาดแคลน มีราคาแพง ต้องสำรองให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานได้มีใช้ก่อน  ทำให้มีการจัดทำหน้ากากผ้าขึ้นมาใช้อย่างแพร่หลาย แม้ประสิทธิภาพในการป้องกันจะไม่ดีเท่าหน้ากากอนามัย แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ใช้เลย  หน้ากากผ้าสามารถนำมาซักและใช้ใหม่ได้ ทำให้ประหยัดเงินที่นำไปซื้อหน้ากากอนามัยใช้ทุกวัน

          เมตตาสถานการณ์โควิท ทำให้เกิดตู้ปันสุขจำนวนมากมาย หลายคนนำอาหารกล่อง น้ำดื่ม ของใช้ที่จำเป็นออกมาบริจาค โดยที่ไม่มีหนังสือเชิญชวนให้ร่วมบริจาคความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ได้ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านสื่อในช่องทางต่างๆทุกวันในช่วงเวลานั้น       ความสุขเกิดขึ้นท่ามกลางความทุกข์ของการเกิดโรคโควิท2019

          ซื่อสัตย์คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ นับเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากในการป้องกันละควบคุมโรค ผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสโรคจะถูกซักประวัติว่าได้ไปในที่เป็นแหล่งโรค สถานที่เสี่ยง สัมผัสบุคคลที่เสี่ยงหรือไม่ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาในการให้ข้อมูลมีความสำคัญมาก  หากปกปิดข้อมูล และมีการแพร่เชื้อโรคโดยขาดการป้องกัน โรคจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

          กตัญญู  โควิท2019 ทำให้คนไทยได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อชาติ บ้านเมือง ในการร่วมแรงร่วมใจป้องกันและควบคุมโรค ในชุมชนมีนักสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในสถานบริการทางการแพทย์มีบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา ทั่วทุกแห่งมีประชาชนช่วยกันปฏิบัติตน ป้องกันโรคอย่างพร้อมเพรียง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสวมหน้ากากในทุกวัย มีแอลกอฮอล์วางทุกที่  ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก และต่างชาติ ว่าเป็นประเทศที่ความคุมโรคได้ดีมาก

          คุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไม่ใช่คุณธรรมที่ชาวหัวเฉียวฯยึดเหนี่ยวนำมาปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังเป็นคุณธรรมสากลที่หลายๆองค์กรยึดถือเป็นหลักปฺฏิบัติในการทำงาน ดังนั้นครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่คณาจารย์ เฝ้าบ่มเพาะมาตลอด 4  ปี จะเป็นคุณสมบัติที่ดี ที่จะติดตัวนักศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพควบคู่กับความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา 

          สุดท้ายนี้ครูขออวยพรให้นักศึกษาทุกท่านที่จะสำเร็จไปเป็นบัณฑิตในอนาคตอันใกล้นี้ ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม