สาส์นจากคณบดี

คำกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 
ของท่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล

                       “ชีวิตคือการปรับตัว” ย้อนกลับไปเมื่อ 3 กว่าปีที่ผ่านมา นักศึกษาเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งตอนนั้นหลายคนคงรู้สึกได้ว่า ชีวิตการเป็นนักเรียนได้จบลงแล้ว แต่พอเข้ามหาวิทยาลัย ก็ยังต้องมีการเรียน การสอบ การทำกิจกรรม การกีฬาและอื่นๆ อีก แต่การเรียนในมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น ต้องย้ายห้องไปเรียนวิชาต่างๆ ต้องรับผิดชอบการลงทะเบียน รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสำนักทะเบียนทางออนไลน์ ซึ่งต้องปรับตัวจากการรับรู้ในสมัยที่เรียนประถม และมัธยม ในระหว่างที่นักศึกษาได้เรียนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน กว่าจะผ่านด่านมาถึงวันนี้ได้ การศึกษาจะเหลือเพียงการฝึกงานอีกหนึ่งภาคการศึกษาเท่านั้น ซึ่งช่วงเวลาฝึกงาน นักศึกษาก็ต้องปรับตัวอีกครั้งในการเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการในฐานะนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งหลายแห่งจะให้นักศึกษาปฏิบัติตัวเหมือนพนักงานของเขา การปรับตัวครั้งนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากบางแห่งมีอัตราว่าง และเป็นช่วงเวลาที่จะสังเกตว่านักศึกษามีความเหมาะสมที่จะรับไว้ทำงานหรือไม่ คุณสมบัติของพนักงานที่องค์กรต่างๆ ต้องการ หรือแม้แต่การประกอบอาชีพอิสระเป็นนางของตัวเองต้องมี ก็ไม่พ้น คุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) ไม่มีองค์กรใดชอบคนขี้เกียจ องค์กรส่วนใหญ่ชอบคนอึด คนใช้เงินเป็น ใช้เงินคุ้มค่า มีเมตตาต่อผู้ร่วมงาน ซื่อสัตย์ และรู้คุณคน ที่กล่าวมาเป็นคุณธรรมที่นักศึกษาต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการ ซึ่งแม้แต่การเข้าสู่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนก็ต้องการคนทำงานข้ามประเทศที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ครูหวังว่าการอบรมบ่มเพาะนักศึกษามา 3 ปีกว่า จะทำให้นักศึกษาเกิดการปรับตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดี เป็นที่พอใจของบุคคลรอบตัว บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ทุกด้าน และสำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ 

                         เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะจบสิ้น ตัดขาดกันไปแต่ “ชีวิตเพิ่งเริ่มต้น” อีกครั้งในฐานะบัณฑิตใหม่ ซึ่งก็ต้องปรับตัวอีก ครูขอให้โอวาทกับนักศึกษาทุกคนให้เข้าใจถึงคำว่า “ชีวิตคือการปรับตัว” ปัจเจกบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอให้นักศึกษาใช้วิชาความรู้ ประสบการณ์ทั้งมวล ในการปรับตัวอยู่ในสังคมให้ได้อย่างเป็นสุขในทุกช่วงจังหวะของชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม