ติดต่อคณะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  • อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 2-401 , 2-406 
  • 18/18 ถนนเทพรัตน กม. ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • เบอร์โทร :  0-2713-8116, 0-2312-6300 ต่อ 1211, 1174, 1227, 1533
  • ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  ต่อ 1257 , 1258
  • ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ต่อ 1259 , 1260
  • E-mail :  pb.secretaryhcu@gmail.com
  • website : http://pb.hcu.ac.th
  • facebook : https://www.facebook.com/คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ-มฉก-110054743016249/