แนะแนว

โครงการแนะแนวหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สนุกสนานและได้ความรู้ไปกับกิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ อันตรายจากเครื่องสำอาง และการล้างมือ/การทำเจลล้างมือ

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกันออกแนะแนว โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 62 มีฐานกิจกรรมและฝึกปฏิบัติเรื่อง การทดสอบมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติการกู้ชีพ การทดสอบสารอันตรายในอาหาร และการทดสอบสารปนเปื้อนในเครื่องสำอาง 

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน และหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกันออกแนะแนวโรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 62 มีฐานกิจกรรมและฝึกปฏิบัติเรื่อง การทดสอบมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติการกู้ชีพ การทดสอบสารอันตรายในอาหาร และการทดสอบสารปนเปื้อนในเครื่องสำอาง 

ภาพบรรยากาศแนะแนวโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 62