ผลการดำเนินงาน Green office อาคารเรียนรวม 2 (หมวด 1)