คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มฉก. ร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563