หลักสูตร วท.บ.การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล(B.Sc.Hospital Medical Records and Medical Statistics Management)